• No products in the cart.

قبل از امپراتوری اسکندر، مصری ها ، یونانیان مایکایی ، پارسی ها ، کارتاژینی ها و دیگران را دنبال کنید زیرا آنها به شکوه می رسند ، ساختارهای اداری و نظامی ایجاد می کنند ، با یکدیگر درگیر می شوند و سرانجام سقوط می کنند.

(

امتیاز )

۲۰

دانش پذیر

ثبت شده توسط:
۲۲ مهر ۱۳۹۹

مشخصات دوره:

۷۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته, ۳ روز

تعداد درس:

۳۷

 واحد درسی

نشان دوره

توضیحات:

قبل از امپراتوری اسکندر، مصری ها ، یونانیان مایکایی ، پارسی ها ، کارتاژینی ها و دیگران را دنبال کنید زیرا آنها به شکوه می رسند ، ساختارهای اداری و نظامی ایجاد می کنند ، با یکدیگر درگیر می شوند و سرانجام سقوط می کنند.

برنامه درسی:

 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت اول ۰۰:۰۲:۱۳
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت دوم ۰۰:۳۰:۵۱
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت سوم ۰۰:۲۹:۵۱
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت چهارم ۰۰:۳۱:۱۵
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت پنجم ۰۰:۳۰:۱۹
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت ششم ۰۰:۳۱:۳۵
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت هفتم ۰۰:۳۰:۴۴
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت هشتم ۰۰:۳۱:۰۵
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت نهم ۰۰:۲۹:۵۱
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت دهم ۰۰:۲۹:۳۹
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت یازدهم ۰۰:۳۰:۵۶
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت دوازدهم ۰۰:۳۰:۴۶
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت سیزدهم ۰۰:۳۰:۵۱
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت چهاردهم ۰۰:۲۹:۴۱
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت پانزدهم ۰۰:۳۱:۰۸
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت شانزدهم ۰۰:۳۱:۱۵
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت هفدهم ۰۰:۳۰:۵۴
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت هجدهم ۰۰:۲۹:۴۶
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت نوزدهم ۰۰:۳۰:۰۰
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت بیستم ۰۰:۳۰:۵۲
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت بیست و یکم ۰۰:۳۰:۴۹
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت بیست و دوم ۰۰:۳۲:۲۳
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت بیست و سوم ۰۰:۳۱:۳۱
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت بیست و چهارم ۰۰:۳۳:۱۶
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت بیست و پنجم ۰۰:۳۰:۴۶
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت بیست و ششم ۰۰:۳۰:۵۳
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت بیست و هفتم ۰۰:۳۰:۳۶
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت بیست و هشتم ۰۰:۳۰:۲۲
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت بیست و نهم ۰۰:۳۰:۵۹
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت سی ام ۰۰:۳۱:۴۵
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت سی و یکم ۰۰:۳۰:۵۷
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت سی و دوم ۰۰:۳۱:۲۱
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت سی و سوم ۰۰:۳۰:۳۶
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت سی و چهارم ۰۰:۳۱:۳۰
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت سی و پنجم ۰۰:۳۰:۳۲
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت سی و ششم ۰۰:۳۱:۰۶
 • امپراتوری های قبل از اسکندر – قسمت سی و هفتم ۰۰:۳۰:۰۱
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت نور رایانه سپهر محفوظ است © 2020