• No products in the cart.

تاریخ آمریکای استعماری داستانی با دامنه فوق العاده ای با اروپایی ها ، آفریقایی ها و مردم بومی آمریکای شمالی است که در درامی از حل و فصل و درگیری که تقریباً سه قرن به طول انجامید ، در تعامل هستند.

(

امتیاز )

۲۰

دانش پذیر

ثبت شده توسط:
۲۲ مهر ۱۳۹۹

مشخصات دوره:

۵۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته, ۳ روز

تعداد درس:

۳۷

 واحد درسی

نشان دوره

توضیحات:

تاریخ آمریکای استعماری داستانی با دامنه فوق العاده ای با اروپایی ها ، آفریقایی ها و مردم بومی آمریکای شمالی است که در درامی از حل و فصل و درگیری که تقریباً سه قرن به طول انجامید ، در تعامل هستند.

برنامه درسی:

  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت اول ۰۰:۰۲:۲۶
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت دوم ۰۰:۳۱:۲۱
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت سوم ۰۰:۳۰:۱۳
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت چهارم ۰۰:۳۰:۱۴
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت پنجم ۰۰:۳۰:۱۲
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت ششم ۰۰:۳۲:۵۸
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت هفتم ۰۰:۳۴:۰۱
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت هشتم ۰۰:۳۰:۵۵
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت نهم ۰۰:۳۲:۲۰
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت دهم ۰۰:۳۰:۵۱
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت یازدهم ۰۰:۳۱:۰۰
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت دوازدهم ۰۰:۳۰:۳۳
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت سیزدهم ۰۰:۲۹:۵۱
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت چهاردهم ۰۰:۳۱:۱۴
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت پانزدهم ۰۰:۲۹:۵۴
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت شانزدهم ۰۰:۲۹:۳۷
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت هفدهم ۰۰:۳۰:۴۶
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت هجدهم ۰۰:۳۰:۳۸
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت نوزدهم ۰۰:۲۹:۳۷
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت بیستم ۰۰:۳۱:۳۸
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت بیست و یکم ۰۰:۳۱:۱۴
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت بیست و دوم ۰۰:۳۰:۵۶
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت بیست و سوم ۰۰:۳۰:۴۶
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت بیست و چهارم ۰۰:۳۰:۵۰
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت بیست و پنجم ۰۰:۳۳:۱۰
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت بیست و ششم ۰۰:۳۱:۴۱
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت بیست و هفتم ۰۰:۳۱:۱۰
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت بیست و هشتم ۰۰:۳۱:۱۳
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت بیست و نهم ۰۰:۳۱:۵۶
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت سی ام ۰۰:۳۰:۳۶
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت سی و یکم ۰۰:۳۲:۰۲
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت سی و دوم ۰۰:۳۱:۲۰
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت سی و سوم ۰۰:۳۱:۲۱
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت سی و چهارم ۰۰:۳۱:۳۶
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت سی و پنجم ۰۰:۳۱:۰۹
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت سی و ششم ۰۰:۳۰:۵۰
  • قبل از ۱۷۷۶ آمریکا – قسمت سی و هفتم ۰۰:۳۱:۴۲
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت نور رایانه سپهر محفوظ است © 2020