• No products in the cart.

پروفسور گافنی از دانشگاه عبری اورشلیم یک تحقیق روحانی را در مورد چگونگی تلاش ایمان یهود برای تعریف مجدد خود به طور مداوم در طی هزار سال اول پس از اتمام آخرین کتاب های کتاب مقدس عبری انجام می دهد

(

امتیاز )

۲۰

دانش پذیر

ثبت شده توسط:
۲۲ مهر ۱۳۹۹

مشخصات دوره:

۵۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته, ۳ روز

تعداد درس:

۲۶

 واحد درسی

نشان دوره

توضیحات:

پروفسور گافنی از دانشگاه عبری اورشلیم یک تحقیق روحانی را در مورد چگونگی تلاش ایمان یهود برای تعریف مجدد خود به طور مداوم در طی هزار سال اول پس از اتمام آخرین کتاب های کتاب مقدس عبری انجام می دهد

برنامه درسی:

 • آغاز یهودیت – قسمت اول ۰۰:۰۲:۱۶
 • آغاز یهودیت – قسمت دوم ۰۰:۳۰:۴۳
 • آغاز یهودیت – قسمت سوم ۰۰:۳۰:۲۱
 • آغاز یهودیت – قسمت چهارم ۰۰:۳۱:۰۸
 • آغاز یهودیت – قسمت پنجم ۰۰:۳۰:۱۵
 • آغاز یهودیت – قسمت ششم ۰۰:۳۲:۱۹
 • آغاز یهودیت – قسمت هفتم ۰۰:۳۰:۲۰
 • آغاز یهودیت – قسمت هشتم ۰۰:۳۰:۲۷
 • آغاز یهودیت – قسمت نهم ۰۰:۳۰:۱۷
 • آغاز یهودیت – قسمت دهم ۰۰:۳۰:۱۹
 • آغاز یهودیت – قسمت یازدهم ۰۰:۳۲:۱۷
 • آغاز یهودیت – قسمت دوازدهم ۰۰:۳۰:۳۲
 • آغاز یهودیت – قسمت سیزدهم ۰۰:۳۱:۱۶
 • آغاز یهودیت – قسمت چهاردهم ۰۰:۳۳:۱۷
 • آغاز یهودیت – قسمت پانزدهم ۰۰:۳۰:۴۶
 • آغاز یهودیت – قسمت شانزدهم ۰۰:۳۰:۵۱
 • آغاز یهودیت – قسمت هفدهم ۰۰:۳۱:۰۱
 • آغاز یهودیت – قسمت هجدهم ۰۰:۳۲:۴۶
 • آغاز یهودیت – قسمت نوزدهم ۰۰:۳۱:۲۸
 • آغاز یهودیت – قسمت بیستم ۰۰:۳۳:۲۶
 • آغاز یهودیت – قسمت بیست و یکم ۰۰:۳۳:۵۶
 • آغاز یهودیت – قسمت بیست و دوم ۰۰:۳۰:۱۴
 • آغاز یهودیت – قسمت بیست و سوم ۰۰:۳۲:۴۰
 • آغاز یهودیت – قسمت بیست و چهارم ۰۰:۳۰:۲۹
 • آغاز یهودیت – قسمت بیست و پنجم ۰۰:۲۸:۰۸
 • آغاز یهودیت – قسمت بیست و ششم ۰۰:۰۱:۲۵
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت نور رایانه سپهر محفوظ است © 2020