• No products in the cart.

پروفسور فین در آزادی های مدنی و منشور حقوق ، تقریباً همه چیز درباره قانون اساسی را نشان می دهد

(

امتیاز )

۲۰

دانش پذیر

ثبت شده توسط:
۲۲ مهر ۱۳۹۹

مشخصات دوره:

۷۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته, ۳ روز

تعداد درس:

۳۸

 واحد درسی

نشان دوره

توضیحات:

پروفسور فین در آزادی های مدنی و منشور حقوق ، تقریباً همه چیز درباره قانون اساسی را نشان می دهد. این موضوع پیچیده تر از آن است که در قرائت اول به نظر می رسد.

برنامه درسی:

 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت اول ۰۰:۰۲:۰۲
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت دوم ۰۰:۳۱:۱۵
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت سوم ۰۰:۳۱:۰۹
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت چهارم ۰۰:۳۱:۰۴
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت پنجم ۰۰:۳۰:۴۳
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت ششم ۰۰:۳۱:۰۱
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت هفتم ۰۰:۳۰:۲۷
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت هشتم ۰۰:۳۱:۰۰
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت نهم ۰۰:۳۱:۰۲
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت دهم ۰۰:۳۰:۲۴
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت یازدهم ۰۰:۳۰:۵۵
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت دوازدهم ۰۰:۳۰:۵۳
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت سیزدهم ۰۰:۳۲:۲۷
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت چهاردهم ۰۰:۳۰:۵۷
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت پانزدهم ۰۰:۳۰:۰۶
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت شانزدهم ۰۰:۳۱:۰۲
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت هفدهم ۰۰:۳۰:۲۸
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت هجدهم ۰۰:۳۰:۵۵
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت نوزدهم ۰۰:۳۱:۲۴
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت بیستم ۰۰:۳۰:۵۸
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت بیست و یکم ۰۰:۳۱:۲۳
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت بیست و دوم ۰۰:۳۱:۰۷
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت بیست و سوم ۰۰:۳۱:۰۱
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت بیست و چهارم ۰۰:۳۱:۱۶
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت بیست و پنجم ۰۰:۳۱:۰۳
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت بیست و ششم ۰۰:۳۱:۱۲
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت بیست و هفتم ۰۰:۳۱:۰۸
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت بیست و هشتم ۰۰:۳۰:۴۹
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت بیست و نهم ۰۰:۳۱:۱۴
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت سی ام ۰۰:۳۰:۵۲
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت سی و یکم ۰۰:۳۱:۱۶
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت سی و دوم ۰۰:۳۱:۳۴
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت سی و سوم ۰۰:۳۱:۰۶
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت سی و چهارم ۰۰:۳۰:۲۱
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت سی و پنجم ۰۰:۳۱:۲۰
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت سی و ششم ۰۰:۳۱:۱۴
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت سی و هفتم ۰۰:۳۱:۴۳
 • آزادی های مدنی و منشور حقوق – قسمت سی و هشتم ۰۰:۰۱:۵۱
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت نور رایانه سپهر محفوظ است © 2020