• No products in the cart.

چهار حکیم خارق العاده که عمیق تر از هر انسان دیگری در تاریخ بر تمدن جهان تأثیر گذاشتند.

(

امتیاز )

۲۰

دانش پذیر

ثبت شده توسط:
۲۲ مهر ۱۳۹۹

مشخصات دوره:

۹۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته, ۳ روز

تعداد درس:

۳۷

 واحد درسی

نشان دوره

توضیحات:

چهار حکیم خارق العاده که عمیق تر از هر انسان دیگری در تاریخ بر تمدن جهان تأثیر گذاشتند. به عنوان تنها یک معیار برای سنجش اهمیت آنها ، رتبه بندی فعلی تأثیرگذارترین افراد تاریخ آنها را مرتباً در بالای لیست یا نزدیک آن قرار می دهد. چهار قرن پس از ظهور جهان بینی علمی ، تأثیر آنها در امور انسانی همچنان اساسی است و موضوعات مختلفی را از مسائل اخلاقی و عدالت گرفته تا درگیری های مذهبی و سیاسی گرفته تا سایر موضوعات حاکم بر عناوین امروز برجسته می کند.

برنامه درسی:

 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت اول ۰۰:۰۲:۱۰
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت دوم ۰۰:۳۱:۵۰
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سوم ۰۰:۳۰:۱۱
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت چهارم ۰۰:۳۲:۱۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت پنجم ۰۰:۳۲:۱۹
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت ششم ۰۰:۳۱:۳۴
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت هفتم ۰۰:۳۰:۵۰
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت هشتم ۰۰:۳۲:۰۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت نهم ۰۰:۳۱:۱۰
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت دهم ۰۰:۳۰:۲۴
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت یازدهم ۰۰:۳۳:۳۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت دوازدهم ۰۰:۳۱:۰۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سیزدهم ۰۰:۳۲:۴۹
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت چهاردهم ۰۰:۳۲:۵۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت پانزدهم ۰۰:۳۰:۵۱
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت شانزدهم ۰۰:۳۳:۳۴
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت هفدهم ۰۰:۳۳:۱۳
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت هجدهم ۰۰:۳۳:۰۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت نوزدهم ۰۰:۳۲:۱۹
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیستم ۰۰:۳۲:۵۹
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و یکم ۰۰:۲۸:۴۴
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و دوم ۰۰:۳۲:۳۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و سوم ۰۰:۳۳:۳۳
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و چهارم ۰۰:۳۱:۰۴
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و پنجم ۰۰:۳۱:۴۰
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و ششم ۰۰:۳۳:۱۶
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و هفتم ۰۰:۳۲:۲۴
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و هشتم ۰۰:۳۲:۴۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و نهم ۰۰:۳۲:۰۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی ام ۰۰:۳۴:۰۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و یکم ۰۰:۳۱:۱۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و دوم ۰۰:۳۱:۰۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و سوم ۰۰:۳۳:۴۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و چهارم ۰۰:۳۰:۴۳
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و پنجم ۰۰:۳۱:۰۸
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و ششم ۰۰:۳۳:۳۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و هفتم ۰۰:۲۹:۰۰
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت نور رایانه سپهر محفوظ است © 2020