• No products in the cart.

چهار حکیم خارق العاده که عمیق تر از هر انسان دیگری در تاریخ بر تمدن جهان تأثیر گذاشتند.

(

امتیاز )

۲۰

دانش پذیر

ثبت شده توسط:
۲۲ مهر ۱۳۹۹

۹۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته, ۳ روز

تعداد درس:

۳۷

 واحد درسی

نشان دوره

چهار حکیم خارق العاده که عمیق تر از هر انسان دیگری در تاریخ بر تمدن جهان تأثیر گذاشتند. به عنوان تنها یک معیار برای سنجش اهمیت آنها ، رتبه بندی فعلی تأثیرگذارترین افراد تاریخ آنها را مرتباً در بالای لیست یا نزدیک آن قرار می دهد. چهار قرن پس از ظهور جهان بینی علمی ، تأثیر آنها در امور انسانی همچنان اساسی است و موضوعات مختلفی را از مسائل اخلاقی و عدالت گرفته تا درگیری های مذهبی و سیاسی گرفته تا سایر موضوعات حاکم بر عناوین امروز برجسته می کند.

 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت اول ۰۰:۰۲:۱۰
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت دوم ۰۰:۳۱:۵۰
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سوم ۰۰:۳۰:۱۱
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت چهارم ۰۰:۳۲:۱۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت پنجم ۰۰:۳۲:۱۹
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت ششم ۰۰:۳۱:۳۴
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت هفتم ۰۰:۳۰:۵۰
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت هشتم ۰۰:۳۲:۰۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت نهم ۰۰:۳۱:۱۰
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت دهم ۰۰:۳۰:۲۴
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت یازدهم ۰۰:۳۳:۳۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت دوازدهم ۰۰:۳۱:۰۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سیزدهم ۰۰:۳۲:۴۹
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت چهاردهم ۰۰:۳۲:۵۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت پانزدهم ۰۰:۳۰:۵۱
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت شانزدهم ۰۰:۳۳:۳۴
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت هفدهم ۰۰:۳۳:۱۳
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت هجدهم ۰۰:۳۳:۰۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت نوزدهم ۰۰:۳۲:۱۹
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیستم ۰۰:۳۲:۵۹
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و یکم ۰۰:۲۸:۴۴
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و دوم ۰۰:۳۲:۳۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و سوم ۰۰:۳۳:۳۳
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و چهارم ۰۰:۳۱:۰۴
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و پنجم ۰۰:۳۱:۴۰
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و ششم ۰۰:۳۳:۱۶
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و هفتم ۰۰:۳۲:۲۴
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و هشتم ۰۰:۳۲:۴۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت بیست و نهم ۰۰:۳۲:۰۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی ام ۰۰:۳۴:۰۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و یکم ۰۰:۳۱:۱۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و دوم ۰۰:۳۱:۰۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و سوم ۰۰:۳۳:۴۲
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و چهارم ۰۰:۳۰:۴۳
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و پنجم ۰۰:۳۱:۰۸
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و ششم ۰۰:۳۳:۳۵
 • کنفوسیوس بودا عیسی محمد – قسمت سی و هفتم ۰۰:۲۹:۰۰
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت نور رایانه سپهر محفوظ است © 2020